Wykonujemy kompleksowe badania substancji czynnych, pomocniczych i produktów farmaceutycznych za pomocą m.in. metod rentgenograficznych, spektroskopowych, spektrometrii mas, analiz termicznych TGA/DSC, analiz sorpcji i aktywności wody oraz obrazowania chemicznego z użyciem konfokalnego Mikroskopu Ramanowskiego.

Odtwarzamy metody farmakopealne lub opracowujemy nowe, dedykowane.
Dodatkowo wykonujemy badania opakowań pod względem struktury, modelowe badania przenikalności dla gotowych materiałów opakowaniowych, a także badania atmosfery wewnątrz opakowania pod względem zawartości tlenu z użyciem analizatora ze specjalną sondą igłową.

 

Wykonujemy analizy jakościowe i ilościowe pierwiastków za pomocą fluorymetru rentgenowskiego (XRF) oraz analizy za pomocą proszkowego dyfraktometru rentgenowskiego (XRPD) metodami odbiciową oraz transmisyjną (folia i kapilara).

Wykonujemy pomiary z wykorzystaniem wysokorozdzielczego spektrometru mas (HRAM) sprzężonego z dwuwymiarowym chromatografem, umożliwiającym rozdzielenie frakcji off-line.

Wykonujemy badania powierzchni, wielkości i objętości porów techniką adsorpcji gazów (BET, BJH), jak również analizę sorpcji i aktywności wody technikami DVS i DDI. Badamy także kąt zwilżania substancji techniką siedzącej kropli oraz wyznaczamy energię powierzchniową.

Wykonujemy pomiary za pomocą różnicowego kalorymetru skaningowego w zakresie temperatur od -60°C do 500°C oraz termograwimetryczne do 1100°C.

Wykonujemy analizy obrazowania chemicznego z użyciem Konfokalnego Mikroskopu Ramana z możliwością pomiarów punktowych, liniowych, powierzchniowych (2D) oraz wgłębnych (3D) w celu określenia dystrybucji substancji czynnych i pomocniczych, technologii wytworzenia produktu oraz formy polimorficznej substancji czynnej lub pomocniczej w produkcie itp.