Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego NOVASOME Sp. z o.o. w celu opracowywania innowacyjnych projektów”

 

Oś Priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie: 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie: 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny

Schemat: 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Całkowita wartość projektu 9 208 492,13 PLN

Kwota dofinansowania 1 499 005,33  PLN

Okres realizacji projektu: 10.2016-12.2017

Celem projektu jest rozwój CBR Novasome poprzez inwestycję w sprzęt analityczny i technologiczny, wartości niematerialne i prawne oraz inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług w obszarach wskazanych w planie prac B+R.

Projekt obejmuje:

 • nabycie sprzętu analitycznego i technologicznego dla Działu B+R;
 • nabycie sprzętu komputerowego;
 • prace instalacyjne związane z podłączeniem urządzeń B+R i prace modernizacyjne związane z dostosowaniem parteru do osób niepełnosprawnych;
 • udział w szkoleniach z zakresu podnoszenia kwalifikacji kadry B+R obejmujących wykorzystanie nowej aparatury badawczej;
 • działania informacyjno-promocyjne projektu.

Przekształcenie CBR Novasome Sp. z o.o. w Centrum Badawczo-Rozwojowe

 

Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne

Działanie: 4.2 Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego

Całkowita wartość projektu 5 813 074,30 PLN

Kwota dofinansowania 1 905 926,00 PLN

Okres realizacji projektu 08/2008-09/2009

Realizacja projektu przyczyniła się do uzyskania przez wnioskodawcę statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego zgodnie z ustawą o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Celem projektu było utworzenie nowych laboratoriów oraz modernizacja już istniejących, co pozwoliło na poszerzenie oferty firmy oraz zwiększenie przychodów z działalności badawczej.

Cel projektu został osiągnięty poprzez utworzenie 4 nowych laboratoriów:

 1. Laboratorium substancji wysokiego ryzyka;
 2. Laboratorium analiz numerycznych;
 3. Laboratorium technologii tabletki;
 4. Laboratorium kalorymetryczne;

oraz modernizację 5 już istniejących laboratoriów:

 1. Laboratorium analiz lipidów i substancji amfifilowych;
 2. Laboratorium analiz rozmiarów i kształtu cząstek;
 3. Laboratorium technologii maści;
 4. Laboratorium technologii liposomowych;
 5. Laboratorium testów stabilności.

Wyniki prac badawczych znalazły zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym.

fe-ds-effr