Szukaj

Park aparaturowy - analityka

Morphologi G3 firmy Malvern

Analizator kształtu u wielkości cząstek w zakresie 0,5 – 1000 µm.

Mastersizer 2000 z przystawką Hydro 2000S i Scirocco 2000 firmy Malvern

Analizator wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej w zakresie 0,02 – 2000 µm z przystawką dyspergującą Hydro 2000S do pomiarów „na mokro” i przystawką Scirocco 2000 do pomiarów „na sucho”.

Mastersizer 3000 z przystwką Hydro MV oraz Aero S z dyszą nisko i wyskoenergetyczną firmy Malvern

Analizator wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej w zakresie 0,01 – 3500 µm z przystawką dyspergującą Hydro MV do pomiarów „na mokro” i przystawką Aero S do pomiarów „na sucho”.

Spraytec firmy Malvern

Analizator wielkości cząstek w aerozolach i spray’ach metodą dyfrakcji laserowej w zakresie 0,1 – 900 µm.

Zetasizer Nano-ZS firmy Malvern

Analizator wielkości cząstek, potencjału zeta oraz masy cząsteczkowej metodą dynamicznego rozproszenia świtała (DLS) w zakresie 0,6 nm – 6 µm.

NOVA touch firmy Quantachrome Instruments

Przepływowy analizator sorpcji gazu umożliwiający przeprowadzenie analizy powierzchni właściwej i porowatości ciał stałych.

Konfokalny Mikroskop Ramanowski (CRM), Alpha 300R, prod. WITec

System obrazowania chemicznego charakteryzujący się dużą szybkością, czułością i rozdzielczością. Pozwalający na analizę w technice mikroskopii konfokalnej, analizy topografii powierzchni oraz mapowanie ramanowskie w układzie dwu- i trójwymiarowym.

Proszkowy Dyfraktometr Rentgenowski - XRPD, X`pert3 Powder prod. Malvern Panalitycal

Układ pomiarowy zaopatrzony w lampę miedziową, detektor liniowy (PIXcel1D) znacznie redukujący czas analizy, oraz autosampler pozwalający na automatyzację serii pomiarów. Dyfraktometr działa zarówno w trybie odbiciowym, jak i w trybie transmisyjnym. Istnieje możliwość pomiarów próbek umieszczonych w kapilarze (analiza próbek w niewielkiej ilości oraz wrażliwych).

Termograwimetr - TGA, TGA2, prod. Mettler Toledo

Analiza termograwimetryczna w zakresie od temperatury pokojowej do 1000°C. Pomiary w atmosferze azotu i tlenu.

Różnicowy Kalorymetr Skaningowy (DSC) - DSC3 prod. Mettler Toledo

Pomiary w zakresie temperatur -50 – 500°C (w atmosferze azotu). Możliwość pomiarów wielosegmentowych.

Analizator sorpcji wody (VSA) - Vapor Sorption Analyzer, prod. Aqualab by Decagon

Analiza aktywności wody oraz krzywych sorpcji wody (izotermy DVS i DDI). Zakres pomiarowy aktywności wody 0,030-0,950 z dokładnością ±0,005. Zakres kontrolowanej temperatury pomiaru 15-60°C (stabilność ±0,1°C).

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (EDXRF) - Epsilon 1 Pharma, prod. Malvern Panalitycal

Analiza ilościowa i jakościowa w zakresie Na-Am (z pominięciem Al). Możliwość analizy próbek stałych, ciekłych i półciekłych.

Tensiometr/Goniometr - DSA25, prod. Krüss GmbH

Układ pozwalający na analizę kinetyki zwilżania powierzchni i mechanizmu rozpadu tabletek.

Chromatograf cieczowy (HPLC) -UltiMate 3000 HPLC, prod. Thermo Scientific

System HPLC – zakres ciśnienia roboczego: do 620 bar (9 000 psi), detektor spektorofotometryczny z matrycą diodową (DAD), zakres długości fali: 190 – 800 nm, częstotliwość zbierania danych: 100 Hz.

Chromatograf cieczowy (uHPLC) -UltiMate 3000 uHPLC, prod. Thermo Scientific

System uHPLC – wyposażony w automatyczny zawór pozwalający na analizę z 6 różnych kanałów, zakres ciśnienia roboczego: do 1034 bar (15 000 psi), możliwość instalacji do 12 kolumn chromatograficznych równocześnie, detektor spektrofotometryczny z matrycą diodową (DAD), zakres długości fali: 190 – 800 nm, częstotliwość zbierania danych: 200 Hz.

Chromatograf cieczowy (HPLC) - 1200 Serie, prod. Agilent Technologies

System HPLC – zakres ciśnienia roboczego: do 400 bar (5 800 psi), detektor spektrofotometryczny UV-VIS (UV-VIS), spektorofotometryczny z matrycą diodową (DAD), refraktometrycznych (RI), fluoroscencyjnych (FLD), detektor laserowy światła rozproszonego (ELSD).

Chromatograf gazowy (GC) wraz z podajnikiem fazy nadpowierzchniowej typu „Headspace” (HS) - Agilent 6850 Series GC System, 7694E Headspace Sampler, prod. Agilent Technologies

System do chromatografii gazowej wyposażony w podajnik fazy nadpowietrznej typu „Headspace” – gaz nośny: azot lub hel, detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) wraz z podajnikiem fazy nadpowierzchniowej typu „Headspace” z równoczesnym wygrzewaniem do 6 próbek.

Aparat do badania uwalniania substancji czynnych typu I i II - AT Xtend, prod. Sotax

Aparat do badania uwalniania substancji aktywnej z preparatów leczniczych typu I i II wg Ph. Eur. i USP, wyposażenie: łopatki i koszyczki, zakres temperatury: do + 45°C (dokładność +/- 0,5°C), zakres ustawień mieszadła: 25-250 rpm (dokładność +/- 1 rpm), ilość naczyń do uwalniania: 8, możliwość nagrywania procesu uwalniania we wszystkich naczyniach, zgodność z wymaganiami Ph. Eur.

Aparat do badania uwalniania substancji czynnych typu IV - CE 7smart, prod. Sotax

Aparat do badania uwalniania substancji aktywnej z preparatów leczniczych typu IV wg Ph. Eur. i USP, wyposażony w automatyczny kolektor próbek,  tryb pracy: otwarty,  praca w pętli, wyposażenie: celki Ø12mm, celki Ø22,6 mm, zakres temperatury: do + 45°C, zakres szybkości przepływu medium: 1,5 – 35 mL/min, ilość cel pomiarowych: 7.

Titrator automatyczny - T50, prod. Mettler Toledo

Automatyczny titrator do potencjometrycznego miareczkowania, wykorzystywany do oznaczania zawartości substancji oraz oznaczania zawartości wody metodą Karla-Fishera metodą wolumetryczną, minimalna dozowana objętość: 0,5 µl dla biurety o objętości 10 ml (1/20 000 objętości zastosowanej biurety).

Spektrometr mas TSQ 9000 sprzężony z chromatografem gazowym TRACE 1310 z autosamplerem TriPlus RSH, prod. Thermo Scientific

Spektrometr mas typu potrójnego kwadrupola ze źródłem jonizacji EI w układzie z chromatografem gazowym z podajnikiem fazy nadpowierzchniowej typu „Headspace” (HS) i detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID). Analiza ilościowa i screening w skomplikowanych matrycach.

Aparat do badania uwalniania substancji czynnych z gum do żucia - ERWEKA DRT-3, prod. ERWEKA

Aparat do badania uwalniania substancji z gum do żucia, możliwość równoczesnego badania trzech prób badanych, zakres ciśnienia roboczego: 6-8 bar, ilość cykli na minutę: 20-60 cykli, objętość medium: 20-70 ml, zakres temperatury: +250°C – 450°C.

Komory do badań stabilności produktów - KBF 240 E1, KBF240 E5, KBF 720, prod. Binder, ICH 256 L, prod. Memmert

Komory klimatyczne do badań stabilności produktów:
1) test fotostabilności – temp. 25°C, wilgotność: 60%RH, naświetlanie światłem UV
2) test przyspieszony – temp. 40°C, wilgotność: 75%RH
3) test pośredni – temp. 30°C, wilgotność: 65%RH
4) test długoterminowy – temp. 25°C, wilgotność: 60%RH

Aparat do czasu rozpadu Sotax – DisiTest 50, prod. Sotax

Urządzenie do pomiaru czasu rozpadu produktów leczniczych zgodne z Ph. Eur. i USP, automatyczna detekcja punktu zakończenia pomiaru.

Chromatograf cieczowym HPLC 2D Ultimate 3000 RS sprzężony ze spektrometrem mas Q-Exactive Focus, prod. Thermo Scientific

Spektrometr z wymiennymi źródłami jonizacji: ESI oraz APCI i analizatorem mas typu Orbitrap. Możliwość wprowadzania próbki poprzez nastrzyk bezpośredni lub układ chromatograficzny z separacją analitów. Identyfikacja nieznanych związków chemicznych, ustalanie struktur oraz analiza ilościowa wybranych analitów z dokładnością < 1ppm.

Komory dyfuzyjne Franza - prod. PermeGear

Termostatowany zestaw z pionowymi komorami dyfuzyjnymi do badania przenikania i uwalniania substancji czynnych z postaci naskórnych. Objętość cel ok. 5 ml, możliwość wykonywania badań z zastosowaniem membran naturalnych i syntetycznych.

Aparat do uwalniania substnacji czynnych z postaci naskórnych techniką Enhancer Cell - aparat do uwalniania VK 7010 wraz z automatycznym kolektorem próbek VK 8000, prod. Varian

Aparat do badania uwalniania substancji czynnej z preparatów leczniczych, wyposażenie: łopatki i koszyczki oraz akcesoria do uwalniania substancji czynnych z postaci naskórnych techniką Enhancer Cell, zakres temperatury: do +55°C (dokładność +/- 0,20°C), zakres ustawień mieszadła: 10-250 rpm (dokładność +/- 1 rpm), ilość naczyń do uwalniania: 8, możliwość zaprogramowania programu pobierania próbek za pomocą automatycznego kolektora, zgodność z wymaganiami Ph. Eur. i USP

Novasome

 Grupa Hasco