Badania analityczne

Park aparaturowy - analityka

Poznaj nasz wyjątkowy i unikatowy sprzęt wykorzystywany w codziennej pracy

Analizy
chromatograficzne

Chromatografia cieczowa: HPLC-DAD, HPLC-RI, HPLC-FLD, HPLC-ELSD, LC-MS, TLC, GPC/SEC. Chromatografia gazowa: HS-GC-FID, GC-MS.

Analizy
spektrofotometryczne

Spektrofotometira UV-Vis.

Analizy
miareczkowe

Miareczkowanie potencjometryczne, alkacymetria, redoksymetria, kompleksometria.

Analizy
wagowe

Strata masy po suszeniu, zawartość popiołu siarczanowego i metali ciężkich.

Analizy
termiczne

Termograwimetria (TGA), Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC).

Analizy
rentgenowskie

Rentgenowska dyfraktometria proszkowa (XRPD), Spektromatria fluorescencji rentgenowskiej (EDXRF).

Analizy sorpcji
i aktywności wody

Pomiary izoterm (adsorpcja, desorpcja), pomiar aktywności wody za pomocą analizatora sorpcji wody.

Analizy z użyciem konfokalnego
mikroskopu Ramana

Mikroskopia konfokalna, mapowanie chemiczne, analiza topografii powierzchni.

Analizy kształtu
i wielkości cząstek

Mikroskopia optyczna (Morphologi G3S) Dyfrakcja laserowa (Mastersizer 2000, Mastersizer 3000, Spraytec) DLS (Zetasizer Nano-ZS).

Analizy powierzchni
właściwej i porowatości

Analiza powierzchni właściwej oraz rozkładu wielkości porów metodą BET.

Badania
uwalniania

Specjalistyczne badania uwalniania substancji czynnej z tabletek i gum do żucia, badania z formulacji naskórnych.

Badania
przenikania

Badania przenikania na Komorach Franza z wykorzystaniem membran naturalnych i syntetycznych.

Badania
czasu rozpadu

Badanie czasu rozpadu stałych postaci leków zgodnie z Farmakopeą Europejską.

Badania
gęstości i lepkości

Pomiar gęstości metodą oscylacyjną i piknometryczną. Pomiar lepkości za pomocą wiskozymetru rotacyjnego.

Pomiar
współczynnika refrakcji

Pomiar współczynnika refrakcji w roztworach.

Pomiar twardości
i ścieralności

Badania twardości i ścieralności stałych postaci leków zgodnie z Farmakopeą Europejską.

Pomiar kąta
zwilżania

Pomiar kąta zwilżania za pomocą goniometru.

Chcesz zlecić pracę?
Napisz do nas

* Oferujemy indywidualną wycenę dostosowaną do potrzeb Klienta