Badania analityczne

Park aparaturowy - analityka

Poznaj nasz wyjątkowy i unikatowy sprzęt wykorzystywany w codziennej pracy


Analizy
chromatograficzne
Chromatografia cieczowa: HPLC-DAD, HPLC-RI, HPLC-FLD, HPLC-ELSD, LC-MS, TLC, GPC/SEC. Chromatografia gazowa: HS-GC-FID, GC-MS.


Analizy
spektrofotometryczne
Spektrofotometira UV-Vis.


Analizy
miareczkowe
Miareczkowanie potencjometryczne, alkacymetria, redoksymetria, kompleksometria.


Analizy
wagowe
Strata masy po suszeniu, zawartość popiołu siarczanowego i metali ciężkich.


Analizy
termiczne
Termograwimetria (TGA), Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC).


Analizy
rentgenowskie
Rentgenowska dyfraktometria proszkowa (XRPD), Spektromatria fluorescencji rentgenowskiej (EDXRF).


Analizy sorpcji
i aktywności wody
Pomiary izoterm (adsorpcja, desorpcja), pomiar aktywności wody za pomocą analizatora sorpcji wody.


Analizy z użyciem konfokalnego
mikroskopu Ramana
Mikroskopia konfokalna, mapowanie chemiczne, analiza topografii powierzchni.


Analizy kształtu
i wielkości cząstek
Mikroskopia optyczna (Morphologi G3S) Dyfrakcja laserowa (Mastersizer 2000, Mastersizer 3000, Spraytec) DLS (Zetasizer Nano-ZS).


Analizy powierzchni
właściwej i porowatości
Analiza powierzchni właściwej oraz rozkładu wielkości porów metodą BET.


Badania
uwalniania
Specjalistyczne badania uwalniania substancji czynnej z tabletek i gum do żucia, badania z formulacji naskórnych.


Badania
przenikania
Badania przenikania na Komorach Franza z wykorzystaniem membran naturalnych i syntetycznych.


Badania
czasu rozpadu
Badanie czasu rozpadu stałych postaci leków zgodnie z Farmakopeą Europejską.


Badania
gęstości i lepkości
Pomiar gęstości metodą oscylacyjną i piknometryczną. Pomiar lepkości za pomocą wiskozymetru rotacyjnego.


Pomiar
współczynnika refrakcji
Pomiar współczynnika refrakcji w roztworach.


Pomiar twardości
i ścieralności
Badania twardości i ścieralności stałych postaci leków zgodnie z Farmakopeą Europejską.


Pomiar kąta
zwilżania
Pomiar kąta zwilżania za pomocą goniometru.

Chcesz zlecić pracę?
Napisz do nas

* Oferujemy indywidualną wycenę dostosowaną do potrzeb Klienta

Novasome

 Grupa Hasco